Get Adobe Flash player
Reklam

“DİNDAR” YERİNE, AHLAKLI NESİL!

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 

 

Sn. Başbakan’ın “Dindar bir nesil yetiştireceğiz” sözleri, yine ortalığı karıştırmış ve sonuçta bu tartışmalardan “emperyalist odakların yerli ortakları” kârlı çıkmıştı. Çünkü Erdoğan’ın “dindar nesil”den amaçladığı

 • Görünüşte ibadet ve istikamet ehli davranıp gerçekte kapitalizme uyum sağlayan
 • Kur’ani hükümleri değil, KARUNİ demokratik teamülleri önemseyip-önceleyip savunan
 • İslami kimliğinden ve Milli Görüş gömleğinden soyunan
 • ABD himayesini ve AB’ye kabul edilme hevesini, hayatının kutsal gayesi sayan bir gençliğin çoğaltılması, yani “neslimizin, Siyonizme tehlike olmaktan çıkarılması” ve “küreselleşme kılıfıyla beyinlerin körleştirilip” geleceğimizin karartılmasıydı.

Ne var ki; Din kelimesini duyunca “kin”lenen, Ezan, Kur’an, Türban duyunca cinlenen malum ve marazlı kesimler, “Sen nasıl dindar bir kesim arzularsın?” diye hücuma kalkışmış ve tabi Erdoğan’a figüranlık yapmışlardı. Çünkü O’nun tanımlayıp tasarladığı dindarlık; emperyalizme uşaklığın, Ilımlı İslamcılığın ve “Halk iradesi diye BOP gibi Yahudi projelerine hizmetin kılıfı” olan kutsal demokratlığın bir aracıydı. İşte bunun için hayatında Cuma namazına bile gittiği görülmemiş başbakanlar yıllarca, “Dindar ve demokrat” diye alkışlanmış… “Milli Görüş’ün kökünü kurutmak lazım” diyen Ecevit’lere Fetullah Gülen “inançlı ve saygın devlet adamı” diye sahip çıkmıştı!?

Oysa Sn. Başbakan’a düşen, “Dindar nesil” yerine, “Ahlaklı nesil” yetiştirilmesi gerektiğini açıklamaktı. Çünkü “ahlaklı insan”, hem farklı din ve düşüncedeki bütün toplum kesimlerinin asla karşı çıkamayacağı bir kavramdı, hem de zaten İslam’ın amacıydı. Çünkü “dindarlık”, genellikle ibadetlerini yerine getiren ve zahiren kötülükleri işlemeyen kimseler için kullanılırdı ve bunun Kur’an ayetlerinde ve Hadisi Şeriflerde bir karşılığı bulunmamaktaydı. Oysa Kur’an özellikle “takva” üzerinde durmakta; zulüm ve kötülüklerden uzak durmayı, Allah’ın dışında hiç kimseden korkmamayı, nefsi arzularını ve dünyevi çıkarlarını değil, vicdani duygularını ve uhrevi sorumluluklarını esas alarak yaşamayı, bencil ve beleşçi değil, bizcil ve iyiliksever davranmayı ve özellikle yeryüzünde Hak ve adaleti hâkim kılmak için var gücüyle çalışmayı öne çıkarmaktaydı. Yani İslam’a göre, ibadetler araç, ama güzel ahlak ve adil bir nizam amaçtı. Olgun ve dolgun ahlak meyvesi vermeyen ibadetler ve dindarlık gösterileri, yabani bir ağaçtan farksızdı. Çaresiz ve himayesiz kimseleri itip kakan, mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayıp, zalim saldırganları alkışlayan, yoksul ve muhtaç kimselerin huzurlu ve onurlu yaşayacağı “ADİL BİR DÜZEN’i savunmayan, ama buna rağmen oruç tutarak, namaz kılarak, umreye koşarak dindarlık numarası yapanları Kur’an-ı Kerim: “Yazıklar olsun, dindarlık numarasıyla dini yalanlayan o riyakâr ve sahtekârlara!” diye uyarıp kınamaktadır. (Bak. Maun Suresi 1-7 ayet)

İslam Fıtrat Dinidir!

İslam öncesi cahiliye döneminde Mekke’deki Kureyş kabilesinin bazı kollarından insaflı insanlar Abdullah bin Cuda’nın evinde toplanıp, “bundan sonra, haksızlık ve saldırıya uğrayan yerli ve yabancı herkese yardım etmeye, zalimlere karşı birlikte direnmeye söz verip” yaptıkları anlaşmaya HILFUL FUDUL (Faziletli ve erdemli insanların ittifakı) ismi takılmıştı ve henüz 17 yaşlarında olan Hz. Peygamberimiz de bu anlaşmaya katılmış ve hayatının sonuna kadar hayırla anmıştı. Demek ki müşrik ortamlarda ve dinden uzak kesimler arasında da bazı güzel ahlak örneği davranışlar vardı ve olacaktı.

“Dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzere doğardı. Ancak ebeveyni ve çevresi onu, Yahudi, Hıristiyan veya putperest yapardı” (Müslim ve Buhari) hadisinde, “ana-babası onu Müslüman yapardı” kaydı bulunmaması enteresandı. Çünkü İslam, zaten insanlığın fıtratı yani ilahi yaratılış tabiatı ve ahlaklı yaşayış kurallarıydı.

Yüce Allah, her insanın fıtratına, “Fücurunu ve takvasını, kötülük ve iyilik yapma istidadını, şeytani arzularını ve onlardan sakınma duygularını ilham buyurmuş” (Bak: Şems Suresi ayet: 8-9-10) ve bizi imtihana tabi tutmuşlardı.

Hz. Peygamber Efendimiz:

“Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”  

Buyurmakla:

 1. a)Hem, hangi din ve kavimden olursa olsun her insanın yaratılışında onun özüne yerleştirilen insani değer ve duyguları terbiye edip olgunlaştıracağını
 2. b)Hem de, Bütün Hak dinlerin ve Peygamber öğretilerinin ortak adı olan İSLAM’ın tevarüsen gelen ve etkisini sürdüren güzel ahlak örneklerini, ortak bir hayat disiplini ve huzur prensipleri olarak asıl hedefine ulaştıracağını bize anlatmaktadır.

Bazı din düşmanı kesimlerin ve İslamiyet’i, sapık sosyalizmin bir aksesuarı gibi göstermek isteyenlerin “ritüeldir” diye hafife almasına karşın, elbette namaz, oruç, Hac, zikir gibi bütün ibadetlerin dinimizde önemli bir yeri vardı ve bu ibadetleri yapan müminler, en azından o esnada içki, kumar, fuhuş, yalan, iftira gibi kötülüklerden uzak kalırdı. Düzenli namaz kılan, oruç tutan, dini sohbet ve zikirlere katılan, Hac ve umre ziyareti yapan Müslümanların, bazı istisnalar hariç, genellikle açık günahlardan sakındıkları bir vakaydı. Ama İslam ahlakını bunlardan ibaret saymak da yanlıştı ve maalesef çok yaygın bir yanılgıydı.

İbadetlerini yerine getirdiği ve içki, kumar, zina gibi kötülükleri terk ettiği halde:

 • Kolaylıkla yalan söyleyen ve rakiplerine iftira eden
 • Hediye diye rahatlıkla rüşvet alıp veren
 • Devlet malını ve kamunun hakkını yandaşlarına peşkeş çeken
 • “Muta-geçici ve ücretli nikâh” gibi gizli fetvalarla her ay bir kadın değiştiren
 • Takva ehli, hatta evliya geçinip riyakârlık ve din istismarcılığı sergileyen
 • Din adamı ve hizmet erbabı diye, halkın sırtından hiç hak etmediği servetleri devşiren
 • Aldığı devlet memuriyetini ve mesuliyetini savsaklayıp-kaytarıp yerine getirmeyen
 • Şahsi makam ve menfaatleri için, faizci ve işbirlikçi partilere oy veren
 • Görev yerine hiç gitmediği halde 3-4 yerden aldığı ayrı ayrı maaşları cebine indiren
 • Komşuları, mescit ve mahalle halkı ve ülke insanları, açlık ve sefalet içinde kıvranırken, hatta bu mecburiyetle namusunu satlığa çıkarırken; süper lüks kışlık-yazlık villalarında ve yurt dışındaki saltanat yuvalarında sefa sürmeyi, kendilerinin en tabii hakları zanneden…

Ve hepsinden beteri ülkesindeki ve yeryüzündeki, demokrasi yaftalı bu haksız ve ahlaksız düzeni ve onu yürüten zalim Siyonist merkezleri övüp destekleyen kişiler ve partileri, aslında İslam ahlakından ve Allah rızasından fersah fersah uzaktı…

Hz. Peygamberimizin:

“Allah cc, aralarında, Peygamber ameli işleyen on sekiz bin kişinin de bulunduğu bir karyeye (şehre, bölgeye) azap edip yerin dibine geçirdi” buyurduklarında, Ashabı Kiram:

“Ey Allah’ın Resulü, bu nasıl olur? diye hayret edip sorunca:

“Çünkü onlar Allah için (zalimlere ve kötü ahlakı yaygınlaştıran kimselere) buğzetmezlerdi; iyiliği emretmek (adaleti hâkim kılıp yürütmek) ve kötülüklerden nehyetmek (haksızlık ve ahlaksızlığı engellemek) üzere gayret göstermezlerdi” (İmamı Gazali – Mukaşefetül Kulub – İlahi Nizam) hadisi bu gibilerin durumunu ortaya koymaktaydı.

İslam ahlak ve adalet nizamı olarak gönderilmişti:

“Ahlak” kelimesi Arapça “El-halku” sözcüğünden çıkmıştır. Bu kelime: “Bir şeyi doğru ve uyumlu bir şekilde oranlamak, ölçülü ve dengeli biçimde oluşturmak” anlamını taşımaktadır. (Bak: Rağıbel İsfahani – Müfredat) İşlenmiş mermer gibi dümdüz ve sert kayalara da “sahretün halka” denmesi bundandır. İnsanın kendi gayret, fazilet, hizmet ve istikametiyle ulaştığı ahiret kazancı da Kur’an’da “halak” olarak vasıflandırılmıştır. (Bakara: 102)

İşte, Yüce Rabbimizin, canlı, cansız her varlığı hiçbir şeyi örnek almadan ve hiçbir kusuru ve uygunsuzluğu bulunmadan en münasip ve müsait şekilde yaratması da, Kur’an’da “halaka” kavramıyla anlatılmaktadır.

Ahlak kavramı, Kur’an’da genel olarak “Huluk” şeklinde yer almakta ve

“(Ey Rusulüm) Sen gerçekten çok büyük bir ahlak üzerindesin” (Kalem: 4) buyrulmaktadır.

Ve yine Peygamberimizin:

“Allah’a inanan ve ahiret hayatını umanlar ve çokça zikir yapanlar (sürekli Kur’an okuyan ve Rabbini hatırlayıp O’nun rızasını arayanlar) için “üsvetün haseneolduğu vurgulanmaktadır. (Bak: Ahzap Suresi 21. ayet)

“Deki: herkes kendi “şakile”sine (fıtrat ve yaratılış özelliğine) göre davranır” (İsra: 84)

Ayeti de, ahlaki yeteneklerin insan fıtratına yerleştirildiğini ve İslam’ın bunları disiplinize etmek üzere gönderildiğini beyan buyurmaktadır.

Bu nedenle İslam’sız, Kur’an’sız ve Resulüllahsız, güzel ahlaka ve mükemmel hayat tarzına ulaşılması imkânsızdır. Eğer sadece akıl ve araştırmayla bu mümkün olsaydı, Cenabı Hak’kın ayrıca Kitap ve Peygamber göndermesine gerek kalmazdı.

Bakınız cahiliye Arap şiirinde ve edebiyat belgelerinde, kesinlikle “AHLAK” kelimesine rastlanmamıştır. Çünkü ahiret hayatına ve Allah’a hesap verme inancına sahip olmayan bütün cahiliye düşüncelerinin ortak esası: Bu dünyanın zevkü sefasından olabildiğince yararlanmaktır. Cahiliye Araplarının meşhur şairlerinden Tarafe ve Zuheyr’in Kâbe duvarına asılan muallaka’larında geçen:

“Kendi kabilesini silahla savunmayan ve başkalarına saldırmayan kişi, zillete uğratılır.

Ve kadın gibi acıyıp insanlara zulümden kaçınanlar, kendileri zulme maruz kalır”

Mısraları cahiliye mantığının ve şirk ahlakının bu gün de değişmediğinin, materyalist ve emperyalist sistemin aynı prensipler üzerine bina edildiğinin kanıtıdır. (Bak: İslam Ansiklopedisi TDV C.2 sh: 1)

Çağdaş Batılı düşünürlerden Goldziher, bile: “İslam ahlak nizamının, Kur’an-ı Kerim öğretileri ve Hz. Muhammed’in fiili örnekleriyle şekillendiğini, nefis terbiyesiyle Müslümanların yüceldiğini; aksi halde şirk kültürüyle bu ahlak ve adalet anlayışına erişilemeyeceğini” yazmaktadır. (Bak: Le Dogme at la Loi de İslam sh:4)

Hz. Peygamberimizin:

“Bir insan iyilik yaptığında sevinç duyuyor, kötülük yaptığında ise üzüntü ve pişmanlık yaşıyorsa, artık o gerçek mümindir” (Müsned C.1 sh: 398) buyurması ve “El İslamü hüsnül hulk – İslam güzel ahlaktır” diye uyarması, ahlakın önemini vurgulamaktadır.

Evliyanın büyüklerinden Ebül Hasan En-Nuri’nin:

“Tasavvuf birtakım merasim ve bilgi yığını değil, güzel ve örnek ahlaktır. Olgun ahlaka ve onurlu bir hayata hazırlamayan tarikat, Hak yolun önündeki barikattır” sözleri oldukça önemli ve anlamlıdır.

Hasan Basri Hazretleri de: “Doğru sözlü, dürüst özlü ve tok gözlü olmayan, zalimlere karşı cesur ve onurlu, şımarık zenginlere karşı gururlu davranmayan, mazlum ve mağdur kimselere sahip çıkıp savunmayan kimselerin aşırı ibadet ve riyazetlerinin keramet değil istidrac sayıldığını” (Bak: Ebu Nuaym c.2 sh:143) hatırlatmıştır.

Velhasıl, ahlaksız İslam, sadece şekilcilik ve taklitçilikte kalacaktır. Kur’an’sız ve Resulüllahsız olgun ahlak arayışı ise boşuna bir çabaydı ve sonu hüsrandır. Devlete düşen, farklı din ve düşünceden bütün toplum kesimlerine eşit mesafede durup hizmet sunmak, ama genel ahlakı, yani; aklen, vicdanen, tarihen ve dinen gerekli ve geçerli görülen insani kuralları, milli ve manevi duyarlılıkları yeni nesillere aşılamaktır.

Şöyle bir olay anlatılır:

“Bir Arap, Hz. Ali’nin şehri Kufe’den erkek devesi ile Şam’a gelmiş. Şam’da dolaşırken biri yanaşıp deveyi sahiplenmiş: “Ver o dişi deveyi bana!” Kufe’li Arap, “Bu deve benimdir, üstelik erkektir” diye kendini savunmaya çalışsa da, bu çekişme bitmemiş, konu Muaviye’ye kadar gitmiş. Şam Valisi tarafları dinleyip kararını vermiş: “Bu dişi deve Küfeliden alınıp Şamlıya teslim edilecektir!” Sonra halka dönerek sormuş: “Ey cemaat, iyice bakın ve söyleyin, bu dişi deve kimindir?” Tüm halk bir ağızdan “Şamlınındır ve kararınız yerindedir!” cevabını verince, Hz. Muaviye Araba dönüp: “Dinle Kufeli! Biliyorum bu deve senindir ve erkektir. Geri dönünce Ali’ye git ve de ki: “Muaviye’nin dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen ve o ne derse evet diyen 10 binlerce adamı var ve emrine amadedir. Ayağını ona göre denk al!”[1]

Şimdi AKP’nin ve Recep Beyin de “buna benzer % 50’miz var” havalarına kapılıp, dini ve dindarlık söylemlerini de kendilerine basamak yapıp iyice şımarmaları, artık ilahi bir şamar yemelerinin yaklaştığının göstergesi sayılmalıydı. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden gocunanların dindarlıkları da sadece istismar ve sahtekârlıktı.

Sn. Recep T. Erdoğan’ın, ABD’nin Irak ve Libya vahşetine ortaklığı yetmiyormuş gibi şimdi de Suriye’ye saldırı hazırlıkları bunların “Dindarlık ayarını ve amacını” ortaya koymaktaydı.

Eski CIA şefi Philip Giraldi Türkiye’nin NATO özel birliklerinin Suriye’de yaptığı örtülü operasyonlara yardımcı olduğunu açıklamıştı.

Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ise, Batılı güçler arasında bir anlaşma sağlandığı takdirde Suriye’ye müdahaleye hazır olduklarını vurgulamıştı. Bu müdahale sözde “insani prensipler çerçevesinde yapılacak ve Libya’daki gibi KORUMA YASASI (Rto P) ile meşrulaştırılacaktı. Bazı kaynaklar müdahalenin Suriye-Türkiye arasında tampon bölge oluşturularak başlayacağını ve giderek bütün ülkeyi kapsayacağını yazmıştı. Hedef Suriye’nin en büyük kenti olan HALEP olacaktı.

Bazı duyumlara göre; İskenderun’a yakın Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine NATO savaş uçakları gelmeye başlamıştı. Bunlar silah ve Libya Geçici Konseyinden tecrübeli asker taşıyorlardı. Ayrıca bölgede Hür Suriye Ordusu da konuşlanmış durumdaydı.

Yani Irak ve Libya’dan sonra, şimdi de aylardır kışkırtılan ve iç savaş çıkartılan Suriye yıkılıp yakılacaktı. Böylece 27 İslam ülkesini parçalayıp yeniden yapılandırmayı amaçlayan Siyonist BOP hedefine bir adım daha yaklaşılmış olacaktı.

 

 

 

 [1] Zahide Uçar – Tuzağa Çekilmeyelim


Bu yazarin diger makaleleri

SİYASİ SORUMLULUK VE FİKRİ UYUŞUKLUK
Ülkenin ve Milletin bütünlüğü AB aldatmacası uğruna tehlikeye atılmaktadır. Bu...
Devami
Hükümet ve Cemaat Eliyle Sevr’in Son Aşaması Ve MİLLİ VİCDANIN UYANIŞI
  Ülkenin parçalanması ve bölünme pazarlıkları bile “Büyüme palavrası”yla sunuluyordu! Siyonist...
Devami
AKP İKTİDARININ TOHUM VE TARIM TAHRİBATI
Yerli tohum üretimi yasaklanıyordu! Geçen sene Giresun’un Espiye ilçesinde kurulan haftalık...
Devami
HZ. MEHDİ’NİN ALAMETİ FARİKASI:
“Sözleri ve tespitleri asla taklit ve istismar edilemeyecektir”   İran’ın ruhani lideri...
Devami
TÜRKİYE’NİN BATI MERKEZLİ EKSENİ KAYMAMIŞ,AMA ÇİVİSİ ÇIKMIŞTIR!
Türkiye’nin AKP sayesinde ekseni değil, sadece aksanı (söylem tarzı) kaymıştı....
Devami
OSMANLI DEVLET YAPISI VE MEDENİYET ESASLARI
Osmanlı, tarihin kaydettiği en önemli hak ve adalet medeniyetlerinden birisidir....
Devami

Makale Okunma Sayısı: 1493

Yorum ekle

Yazdığınız her yorumla birlikte IP adresinizin kayıt edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı, iftira ve genel ahlaka aykırı tarzda yorumlarınızdan hukuken ve vicdanen sorumlu tutulacağınızı tekrar hatırlatırız...


Güvenlik kodu
Yenile

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR