Get Adobe Flash player
Reklam

DOSTLARLA HASBİHAL VE UYARIDIR

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 33
ZayıfMükemmel 

Biz “ğayb”e iman ettik (Bak: Bakara 3.ayet)Gayb” yok olan değildir, yok olana iman edilmez. “Gayb”; var olan, ama varlığı “serehaten” değil; alamet, işaret ve eserleriyle belli olan demektir. Cenab-ı Hak; Hakiki, Daimi, Ezeli ve Ebedi olan tek ve gerçek varlık olup, diğer her şey O’nun yaratması ile meydana geldiğinden fani, aciz ve eksiktir. “Mevcud-u Meçhul” olan, yani “künh”ü, hakikati ve zat-ı akdesi idrak ve ihate edilmeyecek kadar Büyük ve Batın ama muazzam ve muhteşem kainattaki tüm alametleri ve hikmetli tecellileri ile, tabiattaki canlı cansız tüm harika eserleri ile zahir olan Allah-u Teâlâ’nın dışında her şey “mahluk” ve herkes “kul” mertebesindedir. Cenab-ı Hak Zülcelal Hz.lerinin en yüksek tecellisi ve en örnek ve kamil elçisi ise, Peygamberimiz, Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizdir. Gayrı kıyamete kadar her asırdaki mü’minler içerisindeki şahsiyetler; Hz. Peygamber Efendimizin ve Yüce Dinimizin; tabisi, takipçisi ve tatbikçisi olabildiği kadar kıymetlidir. Aziz Erbakan Hocamıza hürmet, muhabbet ve merbutiyetimizin temeli de, çağımızda Hak davanın şahsi manevisi ve Resulûllah’ın temsilci varisi olması sebebiyledir.

Yaz mevsiminde ve öğlen vaktinde Güneş'e bakmak gözleri kamaştırıverir, hatta bazen çıplak gözle Güneş görünmeyebilir. Bu Güneş'in “Kemal-i zuhurundan ve şiddet-i nurundan” ileri gelir. İşte zerrelerden kürrelere, hücrelerden galaksilere, çiçeklerden böceklere, canlı cansız her şeyde ve her yerde Cenab-ı Hak, harika eserleriyle ve milyarlarca tecelli ve tezahür örnekleriyle; varlığı ve üstün sıfatları o denli açık ve aşikârdır ki, bu “Kemal-i zuhurundan ve şiddet-i nurundan” gizlidir. Ancak asla unutulmasın ki, Allah’ı böyle milyonlarca delille ispatlamak ve varlığına inanmak, iman için yeterli değildir. O Allah’ın görülmeyen nurani hizmetçilerine ve emirlerine (meleklerine), hayat disiplini ve düzeni olarak gönderdiği kitaplarına ve hükümlerine, rehber ve örnek olarak seçtiği Nebilerine ve Elçilerine, Ahiret gününe ve hesaba çekilmeye, hayır ve şer her şeyin bizzat Allah’ın takdiri ile gerçekleştiğine ve bu kulluk imtihanını kazanmak için dünyaya geldiğimize ve bu şuur ve sorumlulukla davranmamız gerektiğine inanmayan ve görevini yapmayanlar Müslüman (teslim olan) değildir.

“Biz mü’minler olarak ancak ve yalnız Allah’a ibadet eder ve sadece O’ndan yardım dileriz.” (Bak: Fatiha 5. Ayet) Hakiki ve daimi mevcut sadece Cenab-ı Hak olduğu gibi, yegane ma’bud (kendisine ibadet olunan) ve en yüce maksut (her işte rızası aranan) Zat da yine ancak Kendisidir. Mahluk ve Kul olma noktasında, en yüce insanla, en sade varlık eşit olduğu gibi, uluhiyet ve ubudiyet makamına uzaklıkta da yine en yüce insanla en sade varlık arasında hiçbir fark söz konusu değildir.

“Oysa onlar, Dini sadece O'na halis kılan hanifler (Allah'ı birleyenler) olarak, ancak Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru ikame (huzur ve şuurla yerine getirmek) ve zekâtı vermek dışında (yanlış ve yararsız şeylerle) emrolunmamışlardı. İşte en doğru (dimdik ve sapasağlam) din bu (İslam)dır.” (Beyyine: 5 )

Bunlar bizim, en özel toplantılarımızda da, en genel ortamlarda da aynen hatırlattığımız gerçeklerdir. Biz elbette zaif, aciz, eksik ve türlü hatalara düşebilir kimseleriz. Bu nedenle her an ve her durumda Allah’ın rahmetine, inayetine ve hidayetine muhtaç vaziyetteyiz. İman ve itaatımızda -haşa- Allah’a kâr ve zarar veremeyeceğimiz gibi, inkâr ve isyanımızla da ona hiçbir zarar eriştiremeyiz. Yüce Rabbimiz Hz.lerinin bizim şirk ve şekavetimizden etkilenmesi de söz konusu değildir. Zira ne mülkünde ne de hükmünde, asla ve haşa bir şeriki yoktur ki, biz O’nun safına geçip bir zaafiyete sebebiyet verelim… İslami çaba ve amacımızın da, biat ve cihadımızın da sevabı ve kazancı sadece kendimizedir.

(Hakk hâkim olsun, ülkemizde ve yeryüzünde Adalet Nizamı kurulsun diye) Kim cihad ederse, o ancak kendi nefsinin faydası için çaba göstermiştir. (Cihadın, adil devlet, izzet ve emniyet gibi dünyevi menfaatleri de; ebedi saadet ve cennet gibi uhrevi mükâfatları da kişinin kendi çıkarı gereğidir.) Allah alemlerden Müstağnidir (hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir).  (Ankebut: 6)

Ey Kardeşlerim!.. Kendi vehminiz, tahmininiz ve hüsnü niyetinizle, bize bazı makam ve mertebeler yakıştıran, sonra da kendi kafanızda tasarlayıverdiğiniz vasıflara aykırı gördüğünüz tavırlarımız nedeniyle bizi suçlamaya kalkışan yine sizsiniz…

Ve (Sana lütfettiği bütün bu üstün fazilet ve meziyetlerden dolayı, övünmek ve böbürlenmek için değil, ama sevinmek ve şükretmek niyetiyle) Rabbinin nimetini (minnet ve memnuniyetle) hatırla ve anlat (ki Makam-ı Mahmud’a ulaşasın).  (Duha: 11) ayetinin izni ve emri çerçevesinde, Cenab-ı Hakkın bize olan nimet ve faziletlerini; şükür makamında hatırlatmak, böylece ibadet ve hizmetlere şevkimizi arttırmak dışında, bir takım meziyet ve marifetleri -haşa- kendisinden bilen ve bunlarla böbürlenip insanları etkilemeye ve istismar etmeye yönelen birisi değiliz ve bundan Rabbimize sığınıp sürekli tövbe edenlerdeniz. İşte netliğimiz, hatta bazen sertliğimiz de bu yüzdendir.

Bir zamanlar bizden, daha doğrusu hizmet ve mesuliyet yükünden usanıp, uzaklaşmak için bahane arayan birisine şunları söylemiştim:

“Dikkat et, bu samimiyet ve istikamet ehli ekipten ayrılma sebebin, dünyevi ve nefsi kuşkuların ve kurguların ise, bu oldukça tehlikelidir, hatta hidayetini karartabilir… Yok eğer dini gayretler ve uhrevi gayelerle ayrılmak istiyorsan, yani İslam’a ve davamıza zarar verdiğimiz kanaatiyle bizden uzaklaşıyorsan, bu iyi niyetine merhameten Allah sana hakikati gösterecektir.” Kaldı ki, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi her türlü nimet ve fazilet -haşa- bizim değil Rabbimizin elindedir. İstediğine istediğini vermek, O’nun takdirindedir. Görev ve yetkileri, servet ve rütbeleri, tayin ve taksim eden bizzat Allah’ın Kendisidir. Bütün bunları bizden veya başka birisinden bilmek ve beklemek, zaten gaflet ve cehalettir. Birilerinin vesilesiyle bize yetiştirilen nimetlerin asıl sahibi de yine Rabbimiz Teala Hazretleridir. “Bu benim hakkımdı vermedi. Beni şu makama tayin etmedi. Halefi bendim, layık görmedi…” gibi itiraz ve isyanlar da, aslında Cenab-ı Hakk’a yöneliktir, O’nun takdir ve tanziminde -haşa- hata ettiğini söylemek gibidir.

Velhasıl, kendi kabahatlerini örten ve sürekli mazeretler üreten nefsinin dürtülerine veya nefsinin güdümüne girmiş kimselerin telkinlerine değil, kendi vicdani kanaatine göre davranmak gereklidir. Çünkü ayarı bozulmamış vicdan, hep doğruyu ve Allah’ın rızasına uygunu gösterecektir.

Kardeşlerim!.. Her kötülük ve hele tekrar edilirse, bir küfür tohumu gibi, sonunda imana aykırı şüphe ve vesveseleri doğurabilir ve insanın ayağını kaydırabilir. Bunun gibi, bazı hayal ve heveslere kapılan ve kendisini manevi görevli ve liyakatli sanmaya başlayan kimseler de, bu takıntı ve saplantıları zamanla daha da önemseyip öncelemeye ve bir nevi putlaştırıp perestiş etmeye (tapınır derecesinde sevip yüceltmeye) girişmekte ve çevresindeki insanları Allah’a bağlılıklarına, takvalarına, cihat ve fedakârlıklarına göre değil, kendisine olan hürmet, hizmet ve teslimiyetlerine göre değerlendirme ve derecelendirme dalaletine yönelmektedir. Maalesef insanoğlu, her gözünün eriştiğine, elinin de yetişeceğini zannetme gafletine düşmektedir. Hatta bu gaflet zamanla dalalete (sapkınlığa) dönüşmekte, bu sefer: “Her gönlünden geçene, kolunun da yetişeceğini ve kendi çabaları ve planları ile arzu ettiklerini gerçekleştireceğini” düşünmektedir. Oysa gözleri yüksek dalları değil, yıldızları bile görmekte, ama elleri sadece boyundan biraz yukarısına ancak erişmektedir. Ve hele gönlünden geçirdikleri ve nefsi dürtülere hayalen peşine düştükleri ise çok daha erişilmez şeylerdir. Elbette dua ve temenni makamında ve sadece Allah rızası ve Hak davası doğrultusunda, maddi ve manevi imkân ve fırsatlar talep edilir, ama bunları hak ettiğini düşünerek ve mecburen verilmesi gerektiğini zannederek istemek, bir şaşkınlık ve sapkınlık alametidir.

Ve hele, dava kardeşleri arasında; bölgecilik ve hizipçilik kayırmaları, bilgiçlik ve birincilik yarışmaları, öncelik ve önemlilik ayrışmaları başlaması, imanın canı olan ihlası öldüren manevi bir zehir gibidir. Böyleleri farkında olmadan Şeytanın gizli şakirdi haline gelir. Uhuvvet, muhabbet ve meveddet (birbirlerini sahiplenip destekleme) bağları zayıflayıp çözülüverir. Oysa haklı ve hayırlı bir hizmet ekibi, kendilerini aynen bir vücut gibi görmeli, bu vücudun her bir parçasının hayati, önemli ve gerekli olduğunu bilerek ve onlara kıymet vererek hareket etmelidir. Bu vücuttan kopup ayrılan göz de olsa, el de olsa, artık murdar ve işe yaramaz bir et parçası hükmündedir. “Ben”lik dava eden bir damla, kısa zamanda buharlaşıp tükenecek, ama “Biz” duygusuyla deryaya karışınca, daimi mutluluğa erişecektir.

Hadisi şerifte buyrulduğu gibi: “Allah-u Taala bizim bedenlerimize ve yüzlerimize (zahiri görünüş ve etiketlerimize, şan ve şöhretlerimize) değil kalplerimize (samimi niyet ve gayretlerimize) bakarak değer verecektir.” (Bak: Müslim Birr: 33, İbn-i Mace Zühd:9)

“Her kim Allah’ın kelimeleri (İslam’ın hükümleri) yücelsin (ve Hakk’ın hakimiyeti gerçekleşsin) diye çalışıp çarpışıyorsa, işte o Allah yolundadır.” (Bak: Buhari İlim: 45, Müslim İmare: 150)

Mü’minler ancak ve tam olarak Allah’a güvenmeli, O’nun va’dine itimat ve itibar etmelidir.

“(Sadık ve sağlam) Mü’minler ise (düşman) birliklerini gördükleri zaman (korkuya kapılmadan) dediler ki: "Bu, Allah'ın ve Resulû’nün bize va'dettiği (ve haber verdiği) şeydir (zalim ve güçlü saldırganları yenmek için bize manevi yardım edilecektir); Allah ve Resulû doğru söylemiştir." Ve (bu tehdit ve tehlikeler) sadece onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırmaktan (başka sonuç doğurmamıştır).” (Ahzap: 22)

“Bir kısım (korkak ve münafık) insanlar (sadık ve sağlam mü’minlere): Kesinlikle (kuvvetli ve tehlikeli düşman olan) insanlar size karşı toplanıp (bir şer ittifakı kurdular.) Aman ha, onlardan korkun (ve uyuşun. Çünkü bunlarla başa çıkmanız ve başarılı olmanız imkânsızdır) dediklerinde, bu (tehdit ve teklifler sadık mü’min ve mücahitlerin) imanlarını artırıp (moral ve maneviyatlarına güç katmış) ve “Allah bize yeter. O ne güzel (ve en mükemmel) vekildir. (Biz O’nun emrinde, O da bizimle beraber olduktan sonra, O’nun izni ve iradesi dışında hiçbir güç bize zarar veremeyecektir)” diyen (ve dik duran sadıklardır).” 

“İşte bundan dolayı, Allah'ın nimet ve faziletiyle kendilerine hiçbir zarar ve kötülük dokunmaksızın bir inkılâba uğradılar. (Zafere ulaşıp geri dönmüş oldular.) Böylece Allah'ın rızasına ve rıdvanına uymuş oldular. Zira Allah, çok büyük üstünlük ve iyilik sahibidir. (Sadık kullarına sayısız ihsan ve ikramda bulunandır.)” (Al-i İmran: 173-174)

“Bizim uğrumuzda cihat edenlere (ve Hakk davada sabır ve gayret gösterenlere gelince), şüphesiz (onlara hidayet ve zafer) yollarımızı açarız. (Fikri ve fiili yöntem ve teknolojiler öğretip başarılı kılarız.) Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Bu İlahi destek sayesinde mücahit mü’minler muvaffak ve muzaffer olacaktır.)” (Ankebut: 69)

Bir kutsi hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Her kim Benim (dinime hizmet eden, ibadet ve istikamet ehli bir) dostuma düşmanlık ederse, Ben de ona karşı harp açarım. Kulum kendisine farz kıldığım şeyleri (yapmak ve haramlardan kaçınmak kadar) Bana sevimli gelen başka hiçbir şeyle Bana yaklaşamayacaktır. Kulum (cihat, namaz ve haramlardan sakınmak gibi farzlara ilaveten) nafile ibadetlerle Bana öylesine yaklaşır ki, Ben onu sevmeye başlarım. Bir kulumu sevince de, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum (hep razı olduğum düşünce ve davranışlara muvaffak kılarım). Artık Benden her ne isterse ona verip bağışlarım, (ve her neden) Bana sığınırsa onu koruyuculuğum altına alırım.” (Bak: Buhari Rikak: 38)

Başka bir hadisi şerifte: “Kul(um) Bana (icabet ve dini gayretle) bir karış yaklaştığı zaman, Ben ona (rahmet ve inayetimle) bir arşın yaklaşırım; o Bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım; o Bana yürüyerek gelecek olursa, Ben ona koşarak varırım.” (Bak: Buhari Tevhid: 50, Müslim Zikir: 2-3) buyrulmaktadır.

Dava ve takva adına ve Hocalarımıza bağlılık hesabına, kendi uydurup koyduğumuz kurallara, yine kendimiz karşı çıkıp suçlamaya kalkışmak, manevi bir maraz ve mantıktır:

“Sonra onların peşinden ve izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca yollayıverdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik; Ona İncil'i verdik ve Onu izleyenlerin kalplerinde şefkat ve merhamet duyguları yerleştirdik. (Hristiyanların sonradan bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak (güya) Allah'ın rızasını aramak için (kendileri uydurup türetmişlerdi), ama buna da gerektiği gibi riayet etmemişlerdi. Bununla birlikte onlardan iman edenlere (yine de) ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olan (Hakk yoldan çıkan) kimselerdi.” (Hadid: 27)

“… İpini kuvvetlice büktükten (biat ve itaat sözü verdikten) sonra, (işine gelmeyince ve zoru görünce bunları) çözmeye girişen kadın gibi olmayınız…” (Nahl: 92) uyarısına kulak asmalı, fesatçılığa ve kancıklığa asla yanaşmamalıdır.

“(Ey iman edenler ve toplum düzenine girenler!) Sakın Elçinin (ve temsilcilerinin talimat ve) davetini aranızda herhangi birinizin diğerini (hizmete) çağırması gibi görmeyin. Allah sizden, birbirinizin (ve uydurma mazeretlerin) arkasına gizlenerek sıvışıp kaçanları (ve görevden kaytaranları çok iyi) bilir. Elçinin (Kur’an’ın Adil Düzenine davet ve hizmet görevlilerinin) emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir belanın çarpmasından yahut kendilerine acı bir azabın dokunmasından korkup çekinmelidir!..” (Nur: 63)

Özetle; Lider, mürşit ve rehber şahsiyetleri abartarak övmek, onlarda bulunmayan üstün sıfatlarla vasfetmek, toplum ve taraftar kesimlerinde yaygın haldedir. Böylece kişiler ve kesimler, dolaylı yönden, kendilerine de bir hisse-paye çıkarıvermekte, “böylesine büyük marifet ve keramet ehli birisinin talebesi oldukları” ima edilmektedir. Maddi ve manevi lezzet aldığı şeylere olan sevgilerini abartmak, talebesi ve takipçisi oldukları şahsiyetleri överken mübalağaya kaçmak ve genellikle kendi hayallerini hakikatle karıştırıp aktarmak, insanoğlunda yaygın ama yanlış psikolojidir. Çünkü bir insana Allah’ın verdiği ikram, ihsan ve lütuftan çok daha fazlasını layık görmek, bir nevi ilahi takdir, taksim ve tayini beğenmemek, yeterli görmemektir. Bu nedenle hakikatlı ve kalıcı sevgi; bir mü’min şahsiyeti, olduğu gibi sevmek, ilim ve hizmeti ölçüsünde sahiplenip saygı göstermektir. Bu durumda Kur’ani kurallara ve İslam ahlakına uygun bulmadığı fikir ve hareketlerini hatırlatmak suretiyle onun daha da olgunlaşmasına yardım edilecektir.

Kıynağı (kuru yemişlerin içini) göremeyen ve tadına eremeyenler kabukla oyalanıverir. Hakikata ulaşamayanlar, kuru heves ve hayalatla eğlenir. Kul olma bilincini ve sıratı müstakimin kıymetini bilmeyenler, ya ifrata (aşırılığa) veya tefrite (değerini düşürtmeye) yönelmektedir. Oysa bir insanın yetenekli ve gerekli olan işleri bırakıp, gereksiz ve kabiliyetsiz olduğu şeylere girişmesi, yaratılış prensip ve hedeflerine uygun değildir ve kendisini israf etmektir.

      

DUA

      

Zirveye yakınken, ayaklarımız

Gerisin geriye, kaydırma ya Rab!..

Burca dikilecek, bayraklarımız

Alacak şeytana, kandırma ya Rab!..

      

Hakikat uğrunda, çırpınıp durduk

Davanın yolunda, umutlar kurduk

Her zorda kaldıkça, Kur’an okurduk

Kutsal amaçlardan, caydırma ya Rab!..

       

Nefsi hesaplara, kapılan şaşar

Rızanı arayan, dağları aşar

Bu dünyada insan, çok kısa yaşar

Cehennemde yıllar, saydırma ya Rab!..

      

Kulluğumuz bize, en büyük makam

Kapından kaçarsam, kavuşmaz yakam

Hep Sana sığındık, ey yüce Hakan

Hıyaneti bir kâr, sandırma ya Rab!..

      

Makale Okunma Sayısı: 222

Yorumlar  

 
+6 #6 AYNA METAFORU...n. byraktar 20-02-2018 13:53
Bir gün Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz’e (SAV), “Haşimoğulları’ nda, senden daha çirkini yoktur” dedi.

Peygamber Efendimiz, “Her ne kadar haddini aştınsa da yine de doğru söyledin” buyurdu.

Biraz sonra, Hz. Ebu Bekir Resulullah Efendimiz’in (SAV) yanına geldiğinde, “Ey Güneş! Sen ne doğudansın ne batıdan, latif nurunla parla” dedi. Peygamber Efendimiz (SAV), “Değersiz dünya sevgisinden kurtulan aziz dostum! Sen de doğru söyledin” buyurdu.

Orada bulunan sahabeler bu durum karşısında şaşırdılar ve, “Ey insanların en şereflisi! Birbirine tamamıyla zıt şeyler söylendi. İkisini de doğru söyledin, buyurdunuz. Sebebi nedir?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu: “Ben Hakk’ın kudret eliyle cilaladığı bir aynayım. Bana bakan, olduğu gibi kendini görür.”


Bir Hadis-i Şerif'te buyruldu: "Mü'min mü'minin aynasıdır."


Tevhid'de "BİR"den başka bir şey yoktur. Her şey "BİR"in tecellisidir. Burada görülen çokluk, "BİR"in aynalardaki görüntüsünden başka bir şey değildir. Tasavvuf geleneğinde de üzerine sıklıkla vurgu yapılan bu "BİR"lik hususu, pek çok kerelerde alemin ayna üzerinde yansıtılan bir zahir olduğu metaforu üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu metafora göre; bir odanın parça parça ayna ile döşendiğini düşünelim. İçeriye giren bir insanın her bir ayna parçasında farklı uzuvları farklı yönleriyle gözükecektir. İlk bakışta ortamda milyonlarca insan varmış gibi gözükse de işin gerçeği tek bir insanın olduğu ve ayna parçalarının durumu farklılaştırdığ ıdır.


Muhyiddin İbn-i Arabi’ye göre: Hakikatte Arş ve Beytullah Allah’ı bilen Arifin kalbi imiş.

Arş'ı Beytullah'ı yıkanlardan etme Yarabbi!...

***

VAHDET SIRRI VE MUHABBET SINIRI


Buyurdu: “Levlâke levlâk,ve lemâ ğalektül eflâk”[1]

Zâtın’a mir’at edindi, Hak Muhammedin Zâtını![2]

Ki O’nun vechinden gayrı, küllü şey’in olur helak[3]

Alem ekranında seyret, kadim Esma Sıfatını

Zâtın’a mir’at edindi, Hak Muhammedin Zâtını!Allah: “yer ve gökler nuru”[4]; nur enerjiye evrildi

“Kün!” dedi: atom molekül, hücre varlığa çevrildi

Geldi Nur-u Muhammedi, Siyonist putlar devrildi

Bak eşyada sergiliyor, Cenab-ı Hak sanatını

Zâtın’a mir’at edindi, Hak Muhammedin Zâtını!O aynada okur mü’min, şeriatin yasasını

İsa’lar onda buluyor, tarikatın esasını

Musa olan ondan alır, hakikatın asasını

Adalet üzre kurmuştur, ebedi saltanatını

Zâtın’a mir’at edindi, Hak Muhammedin Zâtını!Ven-Necmi, ved-Duha, vel-Leyl;[5] doğuş, oluş ve batıştır

Her devran bir imtihandır, açılış ve kapanıştır

Kabaran kararsız gönlün, zikr-ü Kur’an’la yatıştır

Kader programı şaşmaz, ay-u gün ve saatını

Zâtın’a mir’at edindi, Hak Muhammedin Zâtını!Allah birdir, münezzehtir; yok eşi dengi benzeri

Herşey takdir tecellisi, olmaz şeriki neziri

O Ezel Ebed Sultanı, Muhammed Elçi veziri

Hatırına bekler kulun, cehennemden azatını

Zâtın’a mir’at edindi, Hak Muhammedin Zâtını!Kainat muhteşem şehir, gönüller yüce kasırdır[6]

Mehdiyetle Muhammedin, irtibatı ince sırdır

Alem zuhurunu bekler, hasretle nice asırdır

Mü’minler na’atını okur, melekler salavatını[7]

Zâtın’a mir’at edindi, Hak Muhammedin Zâtını!Gaflet kalbin zehiridir, Rabbini an huzur ile

İmtihanı unutanlar, günah işler kusur ile

Yalan, haram, riyâ, kibir; şirke sapar muzır ile

Ayağın kaydırmak için, Şeytan kollar fırsatını

Suret-i Hak’tan gösterir, fetva ile ruhsatını!İlahi ihtiyacımdır; her ikramın, her makamın

Dileğimdir mahrum etme, mesajından nur Furkanın

Bir de kapı komşu eyle, cennetinde Erbakan’ın

Resul hatırına kurdun, kainat nizamatını[8]

Zatın’a mir’at edindin, Hak Muhammedin Zatını!Vuslat umutla katlandım, bu hayatın zahmetine

Herkesten daha muhtacım, mağfiret ve rahmetine

Kapında Kıtmir’in[9] olmak, ne devlettir Ahmetine

“Necm-i Sakib”ten[10] dinledim, yedi kat semavatını

Zatın’a mir’at edindin, Hak Muhammedin Zatını!


[1] “Sen olmasaydın, (Habibim) ben Eflak’ı (Kainat tabakalarını yaratmazdım” anlamındaki kutsi hadis.

[2] Süleyman Çelebi’nin Mevlid’deki beyti: “Cenabı Hak, Hz. Muhammed’i (SAV), kendi esmasını, sıfatını ve sanatını seyredeceği bir ayna makamında” yarattı anlamındaki şiiri.

“Zatına mir’at edindim zatını

Bile yazdım adın ile adımı”[3] Bak Kasas: 88 Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksin iz.

(Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur (Rahman 26)

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır. (Rahman 27)[4] “Allah göklerin ve yerin nurudur” (Nur 35)[5] Ven-Necmi: doğan yıldıza yemin olsun.

Ved-Duha: (yükselen güneşe) kuşluk vaktine yemin olsun

Vel-Leyli: bastıran geceye yemin olsun


[6] Kasır: Muhteşem saray

[7] Şüphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere salat ederler (Ahzap 56)

[8] Maxime Rodinson’un “Muhammedin İzinde” kitabını tercüme eden Er-Bakan Hocamız DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: PEYGAMBERLİK GÖREVİNE DOĞRU başlığı altında, Yunus Emre’nin şu beyitlerini yazmıştı:BENİM MUHAMMED’İM

Cebrail’im selam eyle dostuma.

Benim Muhammed’im, nurdan Ahmed’im!

Söyle gelsin, çıksın Arş’ım üstüne,

Benim Muhammed’im, nurdan Ahmed’im!O benimdir, ben O’nunum Cebrail,

Aramızda nesne yoktur, böyle bil,

O’nun hürmetine, durur cümle kul

Benim Muhammed’im, nurdan Ahmed’im![9] Kıtmir: Kur’an’da övülen Ashabı Kehf’in sadık köpeğinin ismi


[10] Necmüs-Sakip: Karanlığı delen ve Adalet aydınlığını getiren yıldız (Tarık 3)

http://www.millicozum.com/mc/ozel-yazilar/tarihi-duyuru-ve-uyari
Alıntı
 
 
+6 #5 bilmemek-- anlamamakali 20-02-2018 01:07
bilmemek bilmemek değildir. bilmemek bilmediğini bilmemektir
ve galiba
anlamamak anlamamak olsa yine bir yere kadar. anlamamak anlamadığını anlamamak olunca içe yansıyor. dışı sevindiriyor.
yazık oluyor
Alıntı
 
 
+10 #4 Hikmetli Dersler ve En İtidalli Yo...Yakup G. 19-02-2018 00:50
Öncelikle yazıda da belirtildiği gibi kıyamete kadar her asırdaki mü’minler içerisindeki şahsiyetler; Hz. Peygamber Efendimizin ve Yüce Dinimizin; tabisi, takipçisi ve tatbikçisi olabildiği kadar kıymetlidir. İşte bugün Muhterem Ahmet Hocamıza hürmet, muhabbet ve merbutiyetimizi n temeli de, çağımızda Hak davanın şahsi manevisi Aziz Erbakan Hocamızın ve Hz. Resulûllah’ın temsilci varisi olması sebebiyledir. Çünkü O; fitnenin zirve yaptığı ve umutların kesildiği dönemde hakiki Tevhid inancını, Hakk'a teslimiyeti, en doğru, mert ve net tebliğ metodlarını; gerçek imanı ve Kuran’ın günümüzde anlaşılması gerektiği manası ve mesajını yaşayarak öğreten ender bir şahsiyet ve hakiki bir Mürşid’dir. O; Hz. Resulullah’ın vizyonunu belirlediği ve çağımızdaki Hak davanın şahsi manevisi Aziz Erbakan Hocamızın projelendirdiği gerçek İslami ve insani sistem modeli Adil Düzen sancağını omuzlayan ve misyonunun ağırlığına vakıf tek önder şahsiyettir.

1- Gayb’in yok olmayan değil; var olan, ancak varlığı serehaten yani açıkça değil, tıpkı çıplak gözle ve ışığı en şiddetli olduğu vakit Kemali zuhurundan ve şiddeti nurundan görünmeyen güneş gibi, işaret, alamet ve eserleriyle belli olan şeklinde tanımlanması,
2- Bir Peygamber ile sıradan bir varlığın; KUL ve MAHLUK olma noktasında ve ULUHİYET ve UBUDİYET makamına uzaklıkta eşit olması,
3- Dünyalık olarak; iş hayatımızda, özel sohbet halkalarında, dost sofralarında vb. Ortamlarda maddi-manevi mevcut halimize razı olmamak,
4- Ayarı bozulmamış vicdanın hep doğruyu ve Allah’ın rızasına uygun olanı göstereceği,
5- Kötülüğün tekrar etmesi durumunda küfür tohumu gibi imana aykırı şüphe ve vesveseleri doğurup ayakları hak yoldan kaydıracağı, ve tıpı bunun gibi kibir hastalığının da devamlı olması durumunda kendini putlaştırmaya götüreceği uyarısı,
6- Dava kardeşliği noktasında herhangi bir sınıflandırma, benlik ve birincilik yarışına girme, öncelik ve önemlilik ayrışmalarının başlaması imanın canı olan ihlası öldüren bir zehir gibi olması,
7- Bir insana Allah’ın verdiği ikram, ihsan ve lütuftan çok daha fazlasını layık görmenin, bir nevi ilahi takdir, taksim ve tayini beğenmemek, yeterli görmemek manasına geldiği,
8- Hakikatli ve kalıcı sevginin; bir mü’min şahsiyeti, olduğu gibi sevmek, ilim ve hizmeti ölçüsünde sahiplenip saygı göstermek olduğu ve Kur’ani kurallara ve İslam ahlakına uygun bulmadığı fikir ve hareketlerini hatırlatmak suretiyle onun daha da olgunlaşmasına yardım edileceği...
Gibi tesbitler gerçekten Rahmani bir ilmin ve irtibatın göstergesidir ve bizlere düşen bu uyarılara can kulağıyla sarılmak ve bu nimetin artması için bol bol şükretmektir.

Diğer taraftan tüm bu nimet ve bereketin ve ahiretimizin kaybedilmemesi ve acı bir azabın dokunmaması için tarih boyunca gerek islami hareketler gerekse tekke ve tasavvuf hareketlerinde müslümanların çokkez tekrar ettiği şu hatalara düşülmemesi uyarıları Hak dava yolcuları için çok ince çizgilerdir;

1- Lideri, Mürşidi putlaştırmak, üstün vasıflar adletmek ve aslında bunu yaparken kendi benliğini yüceltmek için hisse çıkarmaya çalışmak,
2- Hadid Suresi 27. Ayette belirtildiği gibi dinde olmayan ve elçinin işaret etmediği bir bidat türetmek,
3- Biat ve itaat ettikten sonra zoru görünce sözünden dönmek,
4- Elçinin (Hak dava temsilcisinin) sözünü hafife almak, emrine uygun davranmamak, muhalefet etmek, mazeret sunmak, sesini yükseltmek ve sıvışıp kaçmak vb. hareketler.

Ve son olarak çıkarılacak ders ise, bazı gönül ekranına yansıyan özel ve ince bilgileri ve kimlikleri tanımlandırmaya çalışırken; putlaştırmak yerine, kulluk ve uluhiyet-ubudiy et makamına uzaklıktaki eşitliği göz önünde bulundurmak ve tecelli süzgecinden geçirmek ama herşeyden önce kul olma bilincini ve sıratı müstakimin kıymetini bilmek ve ön planda tutmak en itidalli yoldur.
Alıntı
 
 
+9 #3 Sözümüzden Caymadan Kutlu Hedefe!..Necmettin 18-02-2018 15:59
"Fiilden önce fikre, hoş sözden önce öze

Önem vermek öğrendik, riyakârdık biz bize

“Hayat; iman, cihat”mış, alışmıştık hep düze

Taleben olmasaydım, hidayetten kayardım!"...


Üstadımızın Aziz Erbakan Hocamıza yazdıkları şiirlerinde buyurdukları manalar, kendileri için bizlerin durumunu da ortaya koymaktadır.

Evet,bizler Davamızın özünü,Hocamızın hakikatini,HAK Davanın içine çöreklenmiş sinsi-kripto yapılar ,tahribatları ve oyunlarının nasıl bozulabileceğin i!..Aziz Hocamızın öğretileri çerçevesinde siyonizm hakikatini ve kurduğu tarihin en büyük kötülük düzeninin nasıl bertaraf edileceğini!..S iyonist-Deccali st dünya düzeninin Allah'ın rahmeti, Aziz-Asil Hocamızın "YÜKSEK TEKNOLOJİK HAMLE VE HAZIRLIKLARIYLA "nasıl darman duman edileceğini!..V e yerine kurulacak "Adil Düzen"in esas ve çalışma prensiplerini!. .Vaad-i İlahi'ye tam itikad ve imanın nasıl olması gerektiğini!..
Cesareti,vefayı,sadakati,fedakarlığı,adanmışlığı!..Allah'ın takdirine teslimiyet ve her işte bir hayır görmeyi,yüksek şuur ve basireti,ibadet disiplini ve dikkatini!..Hay atın merkezine Kuran'ı,Resulul lah'ı koyarak hareket etmeyi!..Sadeli k ve samimiyeti,kara rlılık ve gayreti..kısaca sı:"Aziz Erbakan Hocamız gibi Mümin bir Kul" olmayı!..Üstad Ahmet AKGÜL Hocamızdan öğrendik!..

Rabbimiz ne kadar kutsi değer varsa hepsinin hatırına...Bu kadar hakikati tanıyıp,şahit olduktan sonra ayağımızı kaydırmasın,söz ümüzden caydırmasın,eli mizi bırakmasın!..


"Şüphesiz (Hakk ve adalet hakîm kılınsın, zulüm ve küfür düzenleri yıkılsın diye, imani ve insani bir mesuliyetle) Sa na biat edenler, (aslın da ve aynen) ancak Allah'a biat etmiş (gibi) di r. (Sanki) Alla h'ın eli(seninle biat ve itaat sözleşmesi yapan)şahısları n elleri üzerindedir. (H akk ve hayır adına biat edip sadakat gösterenler Allah'ın özel inayeti ve hidayeti içindedir.)Bu nedenle artık kim ahdini bozar(davadan ve sadakatten ayrılır) sa, o sadece kendi aleyhine ahdini bozmuş birisidir. Her kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterir (sadak at, samimiyet ve gayretini devam ettirir) se, (A llah kesinlikle) ona da büyük bir ecir (şeref ve zafer) verecektir."
FETİH SÜRESİ 10
Alıntı
 
 
+9 #2 Övgüye layık olan Cenabı HaktırVeysel 18-02-2018 07:35
Bizleri herhangi bir cansız cisim yerine canlı olarak yaratan, canlılar arasında insan olarak seçen, insanlar arasında imana ve islama erişme nimetini veren ve nihayet kendi yolunda yürüme şerefine erdiren Cenabı Mevlamıza sonsuz kere hamdolsun. Dünya hayatının özelliği olarak; sürekli karmaşa ve kargaşa yaşanması, imtihanın cilvesi ve bizlerin eleğidir. Maharet son nefese kadar elenmemekte ve Hak yolda sebat edebilmektedir. Her sarsıntıda ayağımızın kaymasına engel olan Mevlamızdır. Bu sarsıntılar sırasında tutunduğumuz dalları bize lütfeden Mevlamızdır. Bugün bu sarsıntılar karşısında hep Kuran ve sünnet çizgisini hatırlatan Milli Çözüm'dür. Ve biliyoruz ki bu imkan Mevlamızın lütfudur. Ondan dolayı üstad Ahmet Akgül hocamızı ve tüm Milli Çözüm ekibini Allah için seviyoruz. Her hal ve şart altında da hamd-ü senanın yalnızca Allah (cc) için olduğunu biliyoruz.
Alıntı
 
 
+11 #1 İstikâmet, En Büyük Keramet” olarak görülmüştür.Mus ab 17-02-2018 11:59
İmamı Rabbani Hazretlerinin sohbetine katılanlar bir gün kendisine demişler ki:
-Efendim, sizde diğer evliyalar gibi keramet göremiyoruz. Sebebi hikmeti nedir?

İmam Rabbani Hazretleri buyurmuş ki:
-Evladım, suda yürümek, havada uçmak keramet değildir. Suda balıklar, havada kuşlarda uçuyor. En büyük keramet istikamet üzere olmaktır.

Özellikle Erbakan Hoca’mızın vefatından sonra, Milli Çözüm gelişen olaylara karşı; “Milli Görüşçe duruş nasıldır” bunu tespit etmiş ve bu doğrultuda istikametle duruşuna devam etmiştir.
Sp’nin milletvekili hatırına Akp’yi destekleme çalışmalarına karşı “böyle bir hatanın içerisine düşülmemesi için gerekli açıklamaları yapıp, şayet bu hain birliktelik gerçekleşirse oy pusulalarına “Saadet Partisi” yazarak mührümüzü basacağız” diyerek Milli Görüşçe duruşu tarif etmişti. Ve hain bir oyunla Milli Görüşçülerin tuz gölüne düşerek tuzlaşmasına (Akp’leşmesine) mani olmuştu. Akp’nin yaptığı gayri milli girişimlerine; ilmi, İnsani bakış açısıyla ve ısrarlı karşı çıkışıyla Milli Görüş kesiminin Akp batağına batmayıp, hak çizgide durması için manevi mıknatıs oldu. Hocamızın vefatından sonra unutulan Adil Düzen projelerinin tekrar gündeme gelmesinde, teşbihte hata olmasın dirilmesinde Milli Çözüm ’ün inkâr edilemez gayreti oldu. Tarihi Afrin Harekatına karşı kafalar karıştırılmaya çalışılırken (Temel beyin, bir takım milli gazete yazarlarının tavrı ortadayken ) Milli Çözüm’ün “Afrin harekatının milli bir harekat olduğunu, ahir zamanda zalimle yapılacak büyük kapışmanın ilk adımı” olduğunu izah etmesi Milli Görüşün bakış açısını tekrar ortaya koyarak Milli Görüş şuuruna sahip kişilerin harekatla ilgili şüphelerin ortadan kalkmasına vesile oldu. Örnekleri sayısız sıralamak mümkün. Hal böyleyken "Siyonizm öyle ustadır ki, kim ben mi, ben hiç Siyonizm’e hizmet eder miyim şarkısını söylettirerek, kendi ordusunda askeri talim yaptırır” Erbakan Hocamızın işaret ettiği bu tuzağa, Milli Görüşe Sahip kişilerin düşmemesi için Milli Çözüm ‘ün şahsı manevisi Ahmet Akgül Hoca’mızın defaatle yolumuzu aydınlattığını görüyor ve şahit oluyoruz. Milli Çözüme taraf olmak ve şeref kazanmak için sadece Milli Çözüm ‘ün bu istikametli duruşu yetmez mi?
Alıntı
 

YABANCI DİLDE KİTAPLARIMIZ

SON YORUMLAR